ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง งดการเรียนการสอนออนไลน์ ออน-ดีมานด์ และออน-แฮนด์ ก่อนสอบกลางภาค
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล สถิติ

0
ผู้บริหาร
0
ครูและบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

นางฟ้าแจ้งข่าว

KW Channel

รางวัล/ผลงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน  ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      -อ่านเพิ่มเติม-

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

บริการออนไลน์

คำสั่งโรงเรียน

ศูนย์การเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่อยู่: 240 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 221 511

คุณธรรม

และความรู้

นำไปสู่ "ความเจริญ"