ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง งดการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม