ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โรงเรียนกัลยาณวัตร แบบสลับห้องคี่และห้องคู่ (On-site,On-line)