ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ ม.4
รหัส ชื่อวิชา/ชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ลงทะเบียน
4001 คอมพิวเตอร์ (การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ 3 มิติ) นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ 542 (14)
4002 วิทยาศาสตร์ ครูเกษร ต้นโพธิ์ 223 (27)
4003 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางนิธิดา เบ้าศรี 928 (17)
4004 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวิภา เมืองสอน 127 (3)
4005 ภาษาเวียดนาม น.ส.อรนภา เทพเกาะ 126 (22)
4006 ศิลปะ(ดนตรีไทย) นายนฤพล เมนไธสง 634 (18)
4007 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ 635 (28)
4008 งานเกษตร ครูปิยชัย ไกรทอง 127 (22)
4009 งานเกษตร นางศิริวรรณ ชาวแสน 924 (17)
4010 การงานอาชีพ(งานผ้า) นางโสภิดา รักษาบุญ 623 (11)
4011 การงานอาชีพ(อาหาร) นายสิริวัฒน์ หนองน้ำ 621 (32)
4012 การงานอาชีพ นางสายสุนีย์ จิตเอื้อ 625 (22)
4013 ภาษาต่างประเทศ นางสาวพรสุภา บุญชู 927 (24)
4014 ภาษาเยอรมัน นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ เยอรมัน (1)