วิชาลดเวลาเรียน ม.3
รหัส ชื่อวิชา/ชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ลงทะเบียน
3001 คอมพิวเตอร์(3D Animation) นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ 542 (62)
3002 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์ 431 (49)
3003 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางอรนุช ไวบรรเทา 433 (49)
3004 ศิลปะ(นาฏศิลป์) นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา 821 (19)
3005 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ 635 (65)
3006 การงานอาชีพ นางนันทนา บุรีจันทร์ 624 (65)
3007 การงานอาชีพ นางอนุตร ปลั่งศิริ 622 (65)
3008 ภาษาเยอรมัน นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ 341 (0)