วิชาลดเวลาเรียน ม.1
รหัส ชื่อวิชา/ชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ลงทะเบียน
1001 วิทยาศาสตร์ ครูชื่นจิตร กล้าแข็ง 213 (30)
1002 วิทยาศาสตร์ ครูปาจรีย์ วงศ์ภักดี 134 (16)
1003 คอมพิวเตอร์(3D Animation) นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ 542 (30)
1004 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายปัญญา พราหมณ์ไธสง 133 (8)
1005 ภาษาเวียดนาม น.ส.อรนภา เทพเกาะ 126 (20)
1006 สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา 137 (21)
1007 สุขศึกษาและพลศึกษา นายประจักษ์ กั้งจำปา 136 (30)
1008 สุขศึกษาและพลศึกษา นายคมชาญ โคตรแก้ว สนามตะกร้อ (30)
1009 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) นางสาวกันยกานต์ เขตคาม 626 (30)
1010 ศิลปะ(นาฏศิลป์) นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา 821 (29)
1011 การงานอาชีพ นายบุญชวน ดาทุมมา 625 (26)
1012 การงานอาชีพ นางจงกล ศรีวิไล 622 (30)
1013 งานเกษตร ครูปิยชัย ไกรทอง 127 (30)