ชุมนุม
รหัส ชื่อวิชา/ชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน ลงทะเบียน
90101 คลินิกหมอภาษา นายธราธิป ทานาฤทัย/นางสาวเนตรนภิส ปาสาบุตร/นางสาวยลลดา บริรักษ์ ห้อง 346 (52/75)
90102 สื่อสารสัมพันธ์ นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์/นางสาวปริษา ขวัญยืน ห้องภาษาไทย (4/50)
90103 กวีพอเพียง นางตีรนรรณ โอ่งอินทร์/นางสาวเพียรจิตร ปัญญาวจี ห้อง345 (9/50)
90104 ยุวกวี นางจีระนันท์ พรประเสริฐ/นางบุญวิภา เชื้อสาวะถี ห้อง 336 (4/50)
90105 ภาษาไทยในเพลง นางอมรพรรณ ทองชมภู ห้อง 335 (4/25)
90106 เกมภาษาไทย นางสาวณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผล/นางนิชานันท์ สีหาอินทร์ ห้อง 324 (21/50)
90107 เป้าหมายชีวิตพิชิตความสำเร็จ นางกาญจนา โคตรแก้ว ห้องแนะแนว (10/25)
90108 ภาษาไทยหรรษา นางสุนันทา สมบูรณ์ ห้อง 334 (24/25)
90201 โครงงานคณิตศาสตร์ นางยุพิน ศรีมันตะ ห้อง 141 (10/25)
90202 คณิตศาสตร์ ม.ต้น นางสุปรียา ธุรการ/นางมาพร คำสิม/นางสาวรัตติยาพร ชาปัญญา ห้อง 446 (26/75)
90203 เครื่องคิดเลข นางปิยมาศ วิชาเงิน/นางสาวนัสนิศา ตันมิ่ง/นางสุนทรี ชุมยางสิม/นางสาวกัณทิมา ทองเหง้า ห้อง 432 (22/100)
90204 คณิตกับสิ่งแวดล้อม นายสุเวช ประสงค์ ห้อง 431 (18/25)
90205 Math Puzzle นางสาวศศิวิมล จันทรังษี/นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์/นางทัศนีพร ขันสังข์ ห้อง 933 (13/75)
90206 ตัวเลขหรรษา นางสาวเอื้องฟ้า ยืนยั่ง/นายบันไทย สิมมา/นางจันทนา นิลรัตนกูล/นายนิติพัศ รัตนะ ห้อง 436 (8/100)
90207 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ นางวรรณชนก อ้วนพรมมา/นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์ ห้อง 433 (11/50)
90208 นักลงทุนรุ่นเยาว์ นางสาวอรรถวรรณ สำเภาทอง (24/25)
90209 GSP ม.ต้น นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะ/นายทิวากร ชารีมุ้ย ห้อง 118 (15/50)
90301 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ นายอนุพันธ์ ราศี ห้อง223 (12/25)
90302 พิสิกส์สัปยุทธ์ นางปริญญา ชังคะนารถ/นายณัฐพล วรหาญ ห้อง 231 (23/50)
90303 สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน นางชื่นจิตร กล้าแข็ง/นางอาภรณ์ มาตย์ภูธร/นางปาจรีย์ วงศ์ภักดี/นางณัฐธัญญกานต์ ดีสวน/นางสุธาสินี วรรณภาส/นางสาวเพชรรัตน์ สิงห์นวน/นางสุกัญญา แสนทวีสุข/นางสาวจิราวรรณ วงษ์ชมภู ห้อง 216 (20/200)
90304 ปฏิบัติการเคมี ม.ปลาย นางสุธาสินี ถีอาสนา/นางสาวนิภาวรรณ ตลับทอง ห้อง 211 (29/50)
90305 Easy Chem นางปิยวรรณ อุณาศรี โรงอาหาร (4/50)
90306 นวัตกรรมการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า นางสุวดี สารแสน/นายฉลอง รักษาภักดี/นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม/นายพิษณุ ชุมยางสิม/นายเอกชัย ศรีสุภาพ/นายอาทิตย์ แก้วภารดัย/นางสาวทิพาพร สีหานาม/นางสาวกชกร ล่ามสมบัติ ห้องโสต 2 (25/25)
90307 คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) นางชรินรัตน์ ทัพขวา/นางสาวพิมพ์กมล พลอ่อนสา ห้อง 232 (12/50)
90308 สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 2 นางเกษร ต้นโพธิ์ ห้อง 224 (0/25)
90309 เกมส์และของเล่นวิทยาศาสตร์ นางสถาพร กิ่งแก้ว ห้อง 234 (25/25)
90310 ซิลค์สกรีน นายปรีชา เพชรชารี/นายคำศักดิ์ พิชญานุรัตน์ ศาลาไทยอาคาร 7 (16/50)
90311 Math for Physic ม.ปลาย นางยุพาพักตร์ คล่องดี/นางสาวสายสุนีย์ นาอุดม ห้อง233 (1/50)
90312 นักวิทย์น้อย ม.1 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ห้อง 213 (12/25)
90313 Science Show นางกมลวรรณ โสภา ห้อง 215 (13/25)
90314 ของเล่นและเกมส์วิทยาศาสตร์ นางสถาพร กิ่งแก้ว ห้อง 234 (25/25)
90401 มัคคุเทศก์น้อย นางพิมญาดา สังขนุกิจ/นางสาวกุลญาดา พรนิคม/นายคณิต ป้องขันธ์ ห้องนิทรรศการราชวงค์จักรี (41/75)
90402 เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์ ห้อง 926 (25/25)
90403 อาเซียน นางเสน่ห์ พวงมาลา/นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์/นางสาวอรนภา เทพเกาะ ห้อง อาเซียน (25/75)
90404 ธรรมะหรรษา นางอรนุช ไวบรรเทา/นางภมร สุวรรณประสิทธิ์/นางนิธิดา เบ้าศรี ห้อง 127 (10/75)
90405 SET EDUCATION นางสาวจิรายุ สุราสา ห้อง 924 (25/25)
90406 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ/นางสาวเพชรสุดา ศรีปลัดกอง ห้อง 923 (5/50)
90407 ส่งเสริมประชาธิปไตย นางหมั้นฟ้า วุฒิประจักษ์ ห้อง 925 (16/25)
90408 มารยาทไทย นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา/นางวิภา เมืองสอน/นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี ห้อง 941 (27/75)
90409 เล่านิทานคุณธรรม นางอุบล เจริญศิริ ห้อง 922 (25/25)
90410 สมาธิจากการทำกระเป๋า นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ศาลา ABC (24/25)
90501 กรีฑา นายกิตติพันธ์ เหล่าสุวรรณ ลานน้ำตก (25/25)
90502 เทเบิลเทนนิส นางสาวอังคนางค์ อยู่บัว ห้องมัตติมีเดีย สุขศึกษา (25/25)
90503 บาสเกตบอล นายวัชรพร กิจโป้ สนามบาสเกตบอล (25/25)
90504 เซปัคตะกร้อ นายคมชาญ โครตแก้ว/นางสาวณัฐปภัสร์ แก้ววิเศษ สนามตะกร้อ (50/50)
90505 เปตอง นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา (25/25)
90506 หมากรุกสากล นายกรณ์ มลิลา สุขศึกษาและพลศึกษา (25/25)
90507 ศอ.ปสย นายกรณ์ มลิลา ข้างห้องเรียนร่วม อาคาร 1 (25/25)
90508 วอลเล่ย์บอล นายประจักษ์ กั้งจำปา สุขศึกษาและพลศึกษา (25/25)
90601 ดนตรีไทย นายนฤพล เมนไธสง ห้อง 634,636 (25/25)
90602 นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง นางสาวอรกัญญา มีทอง ห้อง 633 (25/25)
90603 ดนตรี นายกฤษฎ์ พีรธนัศสกุล ห้อง 721 (25/25)
90604 จิตรกรรม นางสาวกันยกานต์ เขตคาม ห้อง 636 (25/25)
90605 นาฏศิลป์พื้นเมือง นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ห้อง 822 (25/25)
90606 ศิลปะ นางวนิดา ทองศรี ห้อง 635 (25/25)
90607 ดนตรีสากล (โยธวาฑิต) นายสรายุทธ์ แพงเพ็ง ห้อง 722 (30/50)
90701 สหกรณ์ร้านค้า นางอนุตร ปลั่งศิริ/นางสายสุณี จิตต์เอื้อ ห้อง 622 (50/50)
90702 นักเรียนอนุรักษ์งานใบตองและงานแกะสลัก นายสิริวัฒน์ หนองน้ำ โรงอาหาร ม.1 (25/25)
90703 งานช่าง นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ/นายบุญชวน ดาทุมมา ห้อง 711 (50/50)
90704 เย็บผ้าด้วยมือ นางโสภิดา รักษาบุญ/นางศิริมา วัชระศิริบรรลือ ห้อง 623 (34/50)
90705 งานเอกลักษณ์ไทย นางนันทนา บุรีจันทร์ ห้อง 626 (9/25)
90706 การจัดสวน นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์/นายปิยชัย ไกรทอง ห้อง 911 (50/50)
90707 การจัดสวนขวดแก้ว นางศิริวรรณ ชาวแสน ห้อง 912 (25/25)
90801 ภาษาอังกฤษพิชิตความเป็นเลิศ นางกัญษิญาภัทร์ ไชยเดช/นางกมลรัตน์ พีรธนัศสกุล/นางพิมลรัตน์ จอดพิมาย/นางสาวประภัสสร ราชธา ห้อง 322 (57/100)
90802 Crossword นางยุพวรรณ เจริญเชื้อ เกตุแก้ว/นายสุรพงษ์ เรืองวงศ์วิทยา ห้องสมุด (50/50)
90803 Drawingclub นางสาวระวีวรรณ บุญพิคำ/นางสุขสราญ เข็มทอง/นางลลิตา เฉิดอารีกิจ ห้อง 321 (39/75)
90804 ภาษาฝรั่งเศส นางสาวมนทกานต์ เพ็งเหล่างิ้ว ห้อง 331 (50/50)
90805 สันทนาการทางภาษา นางนพวัลย์ สิงห์ในเมือง/นางสาวพรสุภา บุญชู/นางสาวจีระพร เขตหนองบัว ห้อง 343 (42/75)
90806 Hello English(ม.ต้น) นางดารา คำเพราะ/นางสาวฉวีวรรณ ศรีจันโคตร ห้อง 927 (50/50)
90807 Smart English นายทรงศิลป์ อินกกผึ้ง ห้อง 332 (25/25)
90808 ภาษาเยอรมัน(ส์) นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมณ์ ห้อง 341 (40/40)
90809 ภาษาอังกฤษ นายวิชัย สายเมฆ ห้อง 333 (25/25)
90810 ภาษาญี่ปุ่น นางสาวมาฆพร ก้านพลู ห้อง 312 (25/25)
90811 คลินิกภาษาอังกฤษ นางรพีพรรณ พายุหะ/นางธานีรัตน์ มองธรรม ห้อง 344 (50/50)
90812 EngLish is fun นางสาวพัฒน์ชญา ปิตาระเต ห้อง 323 (25/25)
90813 ภาษาจีน ม. ต้น นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก/นายณรงค์ชัย จันทร์ปัญญา/นางสาวกุลธรา บุรัตน์ ห้อง 316 (45/45)
90814 ภาษาจีน ม. ปลาย นางสุนิสา ประสิทธิ์นอก/นางสาวยลรดา กระแสโสม/นางสาวชญานิศ เทียมตะขบ ห้อง 313 (45/45)
90901 Game Animation นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ ห้อง 542 (25/25)
90902 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา/นายเกียรติศักดิ์ ข้อยุ่น ห้อง 541 (50/50)
90904 คอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ห้อง 522 (25/25)
90905 โสตทัศนศึกษา นายสุรชาติ สารแสน ห้องโสต 1 (25/25)
91001 To be number one นายประสิทธิ์ เพ็งศุข/นางปิยาณี จันทภูมิ/นางวชิราภรณ์ จตุพรสวัสดิ์/นางธัญญรัตน์ เสนานิมิต/นางวิภาวี สร้อยคำ ห้อง TO be ฯ (125/125)
91002 ทะเบียนวัดผล นางสุมลฑา พิมพล ห้องทะเบียนฯ (9/25)
91003 Dek Hip-hop KW นางชุติมา ไชยคำ/นางพิริยา พันธ์สวัสดิ์ ห้อง 342 (27/50)
91004 ครอบครัวพอเพียง นางรัตนรรห์ จันทร์ลา ห้อง พอเพียงฯ (27/50)
91005 พยาบาล ม.ปลาย นางนริศรา สีหาราช/นางวนิดา พลหล้า ห้องพยาบาล (50/50)
91006 ลูกเสือกองพิเศษ นายประจักษ์ กั้งจำปา ห้องธนาคารขยะ (12/25)
91007 ประชาสัมพันธ์ นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ (10/25)
91008 ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก/นางนภาพร เคนคำภา/นางสาวรัตนมน จินดาภู ห้องสมุด (75/75)
91009 YC นางพิศมัย ทินเต/นางสาวเฉลิมศรี มูลโพธิ์ ห้องแนะแนว (50/50)
91010 เป้าหมายชีวิตพิชิตความสำเร็จ นายพรต ภูแย้มไสย์/นางอำพันธ์ ทองถม ห้องแนะแนว (12/50)
91011 อักษรเบรลล์ นางสาวปรียาภรณ์ เอ็กหลี/นางนงรัก วิสิลา ห้อง เรียนรวม (50/50)
91012 นักธุรกิจวัยใส Business for Young Program (BYP) นางสุจิน มณีพราย ห้องอำนวยการ อาคาร 4 (25/25)
91013 รักษาดินแดน (นศท.) นายอติชาติ ชาติศรี/นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี/นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง/นายปัญญา พราหมณ์ไธสง สนามฟุตบอล (0/0)
91014 สภานักเรียน นางกวีนา ศิลารวม/นายมงคล ชาติสมบูรณ์ ห้องสภานักเรียน (0/0)